logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż dnia 27 kwietnia 2004r. Sejmik Województwa Warmińsko - Mazurskiego przyjął Program Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2004 - 2006, który umożliwił Zarządowi Województwa zawarcie z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego kontraktu dla województwa warmińsko-mazurskiego na rok 2004.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004r., w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na rok 2004, stanowiącym prawną i merytoryczną podstawę konstrukcji kontraktu, podmiotami uprawnionymi do uzyskania dofinansowania projektów są:

  1. samorządy województw
  2. samorządy powiatów
  3. samorządy gmin
  4. regionalne i lokalne instytucje publiczne oraz działające nie dla zysku instytucje i organizacje pozarządowe i społeczne wspierające w ramach swej działalności statutowej rozwój społeczno - gospodarczy.

Projekty muszą być przygotowane w oparciu o uchwalone przez Zarząd Województwa dokumenty tj.:

  1. Zasady sporządzania oraz zgłaszania projektów do Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2004 - 2006 w ramach komponentu finansowego z budżetu państwa w roku 2004.
  2. Kryteria wyboru zadań do Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2004 - 2006 w ramach komponentu finansowego z budżetu państwa w roku 2004.

Projekty należy składać na jednym z wniosków aplikacyjnych tj.:

  1. Wniosek do Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2004 - 2006 w ramach priorytety I komponentu finansowego z budżetu państwa w roku 2004

lub

  1.  Wniosek do Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2004 - 2006 w ramach priorytetu II komponentu finansowego z budżetu państwa w roku 2004.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.warmia.mazury.pl w dziale strategia.

W związku z powyższym zachęcam do składania odpowiednich wymogom projektów do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 231, w godzinach 8:00 - 15:00. Ostateczny termin składania wniosków - 28.05.2004, godz. 18:00

Ilość odwiedzin: 17384
Skrócony opis: Sejmik Województwa Wrrmińsko-Mazurskiego przyjął Program Rozwoju Regionalnego.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kogut
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kogut
Data wytworzenia informacji: 2004-05-17 07:52:13
Data udostępnienia informacji: 2004-05-17 07:52:13
Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-02 10:49:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner