Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Burmistrz
Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Węgorzewo
Strategia rozwoju gminy
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
Planu Rozwoju Lokalnego
Program Rozwoju Regionlnego
STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
 WYBORY Samorządowe 2014
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych, granicach oraz liczbie wybieranych radnych
Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Informacja o bezpłatynym wywieszaniu komunikatów wyborczych
Miejska Komisja Wyborcza w Węgorzewie
INFORMACJA o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie o terminie i miejscu losowania numerów list
INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
WYNIKI Wyborów Samorządowych 2014
 ADMINISTRACJA
Urząd Miejski
Sposób załatwiania spraw
Rejestry i Ewidencje
Wzory dokumentów
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
SOŁECTWA I OSIEDLA
Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
Straż Miejska
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Węgorzewskie Centrum Kultury
Gimnazjum w Węgorzewie
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa w Perłach
Zespół Szkół w Radziejach
Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
 OCHRONA ŚRODOWISKA
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
Rejestr działalności regulowaniej
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Informacje
Konkursy
Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
Zespół Opiniujący
Wzory formularzy
Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
Informacje nieudostępnione
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY > Przedszkole Nr 2

Samorządowe Przedszkole nr 2 
im. Misia Uszatka 
w Węgorzewie

Adres przedszkola: 11-600 Węgorzewo ul. Portowa 6
tel. 87-427-32-82
www.uszatek2.republika.pl
e-mail misuszatek.wegorzewo@vp.pl

 


 

1.PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU.

           Samorządowe Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie jest placówka publiczną  działająca od 1962 roku . Przedszkole mieści sie w bardzo ładnym zakątku miasta przy Porcie Żeglugi Mazurskiej. Do realizacji swoich celów statutowych przedszkole posiada parterowy budynek z czterema przestronnymi salami, bardzo dobrze wyposażony w zabawki i pomoce dydaktyczne oraz duży dobrze wyposażony i zadbany ogród przedszkolny.
       Przedszkole funkcjonuje w 5 grupach wiekowych. Jedna grupa dla dzieci 6 letnich o 5 godzinnym czasie pobytu zorganizowana jest w oddziale filialnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie. Do grupy tej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 letnie z terenu Gminy Węgorzewo.
                Przedszkole funkcjonuje na podstawie statutu. Tekst statutu jest udostępniony dla rodziców na terenie przedszkola.
Dyrektorem przedszkola od 1991 roku jest

Małgorzata Danuta Borejko


Organem prowadzącym przedszkole jest

Urząd Miejski w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo ul. Zamkowa 3  tel. 87-427-54-00

Nadzór nad przedszkolem sprawuje wizytator

Danuta Żylińska

Delegatura Kuratorium Oświaty w Ełku
19 – 300 Ełk  ul. Chopina 15  tel. 87-621-84-66

Wychowankowie:
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
  Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. Rodzice zainteresowani uczęszczaniem dziecka do przedszkola w nowym roku szkolnym składają kartę zgłoszenia w terminie od 15 marca do 15 maja każdego roku. Dyrektor przedszkola przyjmuje karty zgłoszeń do momentu wyczerpania miejsc. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
Dzieci już uczęszczające do przedszkola.
Dzieci wskazane przez MOPS w Węgorzewie na podstawie przeprowadzonego rozeznania środowiskowego.
Dzieci 6 letnie wobec których orzeczono odroczenie realizacji obowiązku szkolnego.
Organizacja:
   Przedszkole czynne jest codziennie od godziny 630 – 1600 a oddział filialny pracuje w godzinach 730 - 1230
   Dzieci uczęszczające do przedszkola przebywają w pięciu grupach wiekowych:

Grupa I Prosiaczki 3 - latki

Grupa II Króliczki 4 – latki

Grupa III Pajacyki 5 – latk

Grupa IV Koguciki 6 – latki

Grupa V Kruczki 6 – latki

                Dzieci przebywające w przedszkolu od godziny 630 – 1600 otrzymują trzy posiłki dziennie. Opłata za pobyt tych dzieci w przedszkolu wynosi 120 zł tzw. opłata stała i 3,50 zł za każdy dzień pobytu – opłata za wyżywienie.
              W okresie wakacyjnym w przedszkolu organizowana jest w ciągu jednego miesiąca opieka dla dzieci rodziców pracujących  z obu przedszkoli samorządowych z terenu miasta.
               W czasie wakacji w przedszkolu funkcjonuje Schronisko Młodzieżowe
                                       tel  kontaktowe: 87-427-32-82
                                                               87-427-10-99
                                                       kom. 0-604-806-488
Personel:
    Nasi podopieczni otoczeni są fachową opieką wysoko wykwalifikowanego personelu, który zapewnia im dobre przygotowanie do podjęcia obowiązków szkolnych, świetną zabawę oraz poczucie bezpieczeństwa.
    W przedszkolu pracują następujący nauczyciele:
mgr Małgorzata Borejko -dyrektor przedszkola – nauczyciel dyplomowany.
mgr Danuta Milinkiewicz – zastępca dyrektora- informatyk - nauczyciel dyplomowany
mgr Regina Kowalczyk – nauczyciel mianowany.
mgr Krystyna Kalich – oligofrenopedagog -nauczyciel dyplomowany
mgr Aldona Balsewicz – nauczyciel mianowany
mgr Grażyna Grzeszuk – nauczyciel mianowany
mgr Lucyna Szender – nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Gruca – rytmik - nauczyciel mianowany
mgr Barbara Łapo – nauczyciel mianowany
mgr Ewa Kęszczyk – katecheta – nauczyciel mianowany
mgr Zofia Waszczur – katecheta religii greko-katolickiej – nauczyciel dyplomowany
mgr Marzena Pieczul – logopeda – nauczyciel mianowany
mgr Bożena Aleksandrowicz – logopeda – nauczyciel dyplomowany – ekspert z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

Ponadto przedszkolu jest  zatrudniona:
mgr Marzena Tomaszewska – referent administracyjno – gospodarczy.
Anna Piotrowska – pomoc nauczyciela
Wiesława Michalczewska – szef kuchni
Elżbieta Wasilewska – pomoc kuchenna
Irena Dorożko – pomoc kuchenna
Halina Wojsznis – woźna oddziałowa
Wiesława Łapińska – woźna oddziałowa
Agnieszka Chludzińska – woźna oddziałowa
Krzysztof Kowalczyk – palacz – konserwator

   Oprócz zajęć obowiązkowych przedszkole organizuje dla dzieci zajęcia dodatkowe;
Język angielski – prowadząca – Magdalena Górniak
Rytmika – prowadząca – Agnieszka Gruca
Zajęcia logopedyczne – prowadzące – Marzenna Pieczul  i  Bożena Aleksandrowicz
    W ramach realizacji procedur  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedszkole ściśle współpracuje ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie

2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA PRZEDSZKOLA.
Misja Samorządowego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka
W Węgorzewie

Jesteśmy po to by dać dziecku siłę i mądrość do tworzenia samego siebie

Stwierdzenia określające zapisy misji:

Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku.

Każde dziecko w naszym przedszkolu od pierwszych dni pobytu może liczyć na pełną akceptację, zrozumienie i wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości.

Skupiamy się przede wszystkim na możliwościach naszych wychowanków, przekazując im wiedzę i kształcąc kompetencje przydatne zarówno obecnie jak i docelowo w przyszłości.

Nasze przedszkole skutecznie przygotowuje dzieci do twórczego rozwiązywania problemów korzystając z różnych źródeł wiedzy i właściwego opracowania własnych informacji.

Wizja Samorządowego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatkaw Węgorzewie.
Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy, znają podstawowe zasady dobrego zachowania i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego. Dzięki temu rozpoczynają naukę bez stresu i osiągają sukcesy.

Zajęcia obowiązkowe prowadzone są na wysokim poziomie, z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy i ze szczególnym uwzględnieniem treści z zakresu przyrody i kultury regionu Warmii i Mazur. Organizacja pracy przedszkola oraz organizacja zajęć dodatkowych zaspakaja oczekiwania rodziców.

Wychowankowie potrzebujący pomocy, znajdują oparcie w nauczycielach a ci wprowadzają dzieci w świat bezpieczny i przyjazny. Nauczycielki poszukują nowatorskich rozwiązań w swojej pracy, wspólnie wymieniają myśli i pomysły, chętnie dzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami.

Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra wychowanków. Dobra współpraca ze środowiskiem pozwala nam zaistnieć i wzbogacić bazę placówki. Nasze przedszkole jest kolorowe, bajeczne i ciepłe. Wyposażone w nowoczesny sprzęt i meble. Mamy dużo ciekawych pomocy dydaktycznych i pięknych zabawek. Nasz zielony plac zabaw z nowoczesnym sprzętem przyciąga nowe dzieci do przedszkola.

Przedszkole posiada cechy wyróżniające je spośród innych tego typu. Dba o swój wizerunek w środowisku, jest współorganizatorem i uczestniczy w imprezach środowiskowych. Rada pedagogiczna poszukuje nowych koncepcji, rozwiązań oraz sposobów na promowanie placówki w środowisku.

              W ramach realizacji zapisów misji i wizji przedszkola oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców w przedszkolu został opracowany


                                          Plan rozwoju na lata 2004-2009
  Zakłada on realizację następujących  głównych celów rozwoju:
Dzieci zostaną wprowadzone w świat wartości pozytywnych w otwartym i twórczym funkcjonowaniu w grupie.
Obszar działań: Nauczanie
Pod obszar: Kształcenie kreatywności i aktywności twórczej dzieci.
Standard 1: Przedszkole jest placówką promującą działania rozwijające myślenie twórcze przez obcowanie z różnymi formami aktywności twórczej człowieka.
Obszar działań: Opieka i wychowanie
Pod obszar:  Oddziaływania wychowawcze w grupie.
Standard 2: Dzieci w przedszkolu rozwijają się poprzez podnoszenie poczucia własnej wartości, akceptują siebie i innych , potrafią zgodnie funkcjonować w grupie.
Nauczyciele wykorzystując nowatorskie metody pracy bardzo dobrze przygotują dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Obszar działań: Organizacja i zarządzanie.
Pod obszar: Mierzenie jakości pracy przez badanie losów absolwentów.
Standard 1:  Przedszkole analizuje losy absolwentów w klasie I szkoły podstawowej a zdobytą wiedzę wykorzystuje w celu podniesienia jakości pracy przedszkola.
Dzieciom zostanie zapewniona możliwość pobytu w kolorowych , estetycznych i dostosowanych do ich potrzeb pomieszczeniach, oraz możliwość korzystania z najlepszych dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych.
Obszar działań: Organizacja i zarządzanie.
Pod obszar: Wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola.
Standard 1: Dzieci mają możliwość korzystania z najlepszych dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych.


WYKAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU
W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

1.ABC Prgram wychowania przedszkolnego XXI wieku
/ Anna Łada – Grodziecka/ numer w wykazie DKW – 4013 – 1/00
- Wszystkie grupy
2. Program Adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych
/Małgorzata Borejko/
- Wszystkie grupy
3. Unikamy zagrożeń – dzieci poznają zasady bezpieczeństwa
/Danuta Milinkiewicz, Krystyna Kalich/
- Grupa III
4. Nasze miasto bez tajemnic
/Barbara Łapo/
- Grupa V
5. Maluchy to zuchy – program Edukacji zdrowotnej dla dzieci 3-4 letnich
/Krystyna Kalich, Agnieszka Gruca, Aldona Balsewicz/
- Grupa I i II
6. Program pracy z dzieckiem zdolnym
/Danuta Milinkiewicz/
- Grupa IV i V
7. Program wychowawczy
/Małgorzata Borejko/
- Wszystkie grupy
Z treścią programów zapoznajemy rodziców na początku każdego roku szkolnego podczas zebrań grupowych.

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PLANOWANYCH W PRZEDSZKOLU 
W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

Pasowanie na Przyjaciela Misia Uszatka.
Mikołajki
Dzień Babci i Dziadka
Herody2007
Choinka noworoczna.
Urodziny Misia Uszatka
Dzień Matki
Dzień Dziecka
Zakończenie roku szkolnego.
Przedszkole organizuje również dla rodziców i wszystkich zainteresowanych;
Zajęcia otwarte.
Spotkania integracyjne.
Imprezy środowiskowe .
Imprezy i uroczystości grupowe.
Zebrania grupowe z rodzicami.

Ilość odwiedzin: 17038
Nazwa dokumentu: Przedszkoe Nr 2 w Wegorzewie
Skrócony opis: Przedszkoe Nr 2 w Wegorzewie, dane teleadresowe
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Borejko
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Borejko
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2006-11-27 13:19:15
Data udostępnienia informacji: 2006-11-27 13:19:15
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-03 21:51:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...