logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ORGANY WŁADZY > Burmistrz

Burmistrz  Węgorzewa – Krzysztof Piwowarczyk

 tel. 427 – 54 – 39 

 e – mail k.piwowarczyk@wegorzewo.pl

 


 

 

Zastępca Burmistrza – Andrzej Lachowicz

 tel. 427 – 54 – 40

 e – mail a.lachowicz@wegorzewo.pl

________________________________________________________

Burmistrz i Zastępca Burmistrza przyjmują interesant??w

w każdy poniedziałek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 16:00 - 18:00

 


 

Wyciąg ze Statutu Gminy Węgorzewo

 Burmistrz jest organem wykonawczym gminy.

 

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Burmistrza należy w szczeg??lności:

1) przygotowywanie wszelkich spraw, w kt??rych stanowi Rada Miejska, w tym zwłaszcza projektu budżetu i uchwał Rady,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej,

3) ustalenie planu wykonywania budżetu, informowanie mieszkańc??w Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej i wykorzystaniu środk??w budżetowych,

4) wykonywanie budżetu,

5) gospodarowanie mieniem komunalnym,

6) prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych w zakresie podejmowanych inwestycji, remont??w oraz zaciąganie pożyczek i kredyt??w kr??tkoterminowych,

7) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze gminy pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych jednostek,

8) przedkładanie wniosk??w o zwołanie sesji Rady, decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalenie warunk??w ugody w sprawach cywilnych,

9) przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy, ustawy o samorządzie gminnym, a dotyczących organu  wykonawczego Gminy,

10) zatrudnianie i zwalnianie kierownik??w gminnych jednostek organizacyjnych,

11) wyznaczanie os??b upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza, 

12) określanie spraw Gminy, kt??rych prowadzenie w imieniu Burmistrza powierza się Zastępcy Burmistrza lub  Sekretarzowi Gminy.

 Burmistrzowi  przysługuje wyłączne prawo do:

1)  zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej  kwotach wydatk??w, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

2)  emitowania papier??w wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

3)  dokonywania wydatk??w budżetowych,

4)  zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,

5)  dysponowania rezerwami budżetu Gminy,

6)  blokowania środk??w budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

W realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją   na   zewnątrz.

 

Ilość odwiedzin: 62982
Nazwa dokumentu: Burmistrz
Skrócony opis: Zadania Burmistrza
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Fil
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Fil
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 10:19:08
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 10:19:08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-10 08:44:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner