logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
minus Rada Miejska
   minus Komisje Rady
   plus Oświadczenia majątkowe
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ORGANY WŁADZY > Rada Miejska

Spis dokumentów:
1. Komisje Rady
Skład osobowy Komisji oraz zakres ich działania
2. Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskie w Węgorzewie

Rada Miejska w Węgorzewie

adres: 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Wierzchowski

przyjmuje interesant??w w pokoju nr 53 (II piętro)

 tel. 87 427-54-54

e–mail: rada@wegorzewo.pl 

 

Radni Rady Miejskiej VII kadencji (2014 - 2018)

L.p.

Imię Nazwisko

Funkcja

1 Danuta Czumaj Członek Komisji Gospodarczej
2 Małgorzata Hamadyk Członek Komisji Rewizyjnej
3 Olga Jasionowska Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
4 Andrzej Janulewicz Członek Komisji Gospodarczej
5 Aleksandra Kiełczewska Członek Komisji Gospodarczej, Członek Komisji Rewizyjnej
6 Zbigniew Kozłowski Członek Komisji Spraw Społecznych
7 Edward Ożga Członek Komisji Rewizyjnej
8 Dymitr Pietrasz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
9 Grzegorz Pykała Członek Komisji Gospodarczej, Członek Komisji Spraw Społecznych
10 Jacek Sobczak Członek Komisji Rewizyjnej
11 Krzysztof Świrski Członek Komisji Gospodarczej
12 Włodzimierz Tymoszczuk Członek Komisji Gospodarczej
13 Janusz Urban Przewodniczący Komisji Gospodarczej
14 Dariusz Wasilewski Wiceprzewodniczący Rady, Członek Komisji Spraw Społecznych
15 Tomasz Wierzchowski Przewodniczący Rady

Zadania Rady:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, jeśli przepisy nie stanowią inaczej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredyt??w,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredyt??w kr??tkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remont??w o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f) tworzenia i przystępowania do związk??w, stowarzyszeń, fundacji oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

g) tworzenia i przystępowania do sp??łek i sp??łdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich ,

h) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Gminy oraz wyposażenia ich w majątek,

i) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udział??w i akcji przez Burmistrza,

j) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,

k) przyjmowanie lub odrzucanie spadk??w lub zapis??w,

 1. Uchwalanie i zmiany statutu gminy,
 2. Uchwalanie statutu jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych,
 3. Ustalanie wynagrodzenia Burmistrza Miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z tej działalności,
 4. Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, kt??ry jest gł??wnym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy na wniosek Burmistrza,
 5. Powoływanie i odwoływanie komisji dyscyplinarnej I i II instancji,
 6. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu,
 7. Uchwalanie miejscowych plan??w zagospodarowania przestrzennego,
 8. Uchwalanie program??w gospodarczych,
 9. Uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składnik??w mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środk??w budżetowych na realizację zadań określonych przez te jednostki,
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach podatk??w i opłat w granicach określonych przez odrębne ustawy,
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 12. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakład??w i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek,
 13. Określenie wysokości sumy, do kt??rej Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązanie,
 14. Ustalanie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego,
 15. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z właściwymi organami oraz zadań z zakresu właściwości powiatu oraz wojew??dztwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 16. Podejmowanie uchwał w sprawie wsp??łdziałania z innymi gminami, w tym uchwalanie Statutu Związku Gmin oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,
 17. Podejmowanie uchwał w sprawie wsp??łpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami,
 18. Podejmowanie uchwał w sprawach wsp??łpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
 19. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu, flagi gminy, nazw ulic, plac??w publicznych oraz wznoszenia pomnik??w,
 20. Nadawanie honorowego obywatelstwa Węgorzewa,
 21. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendi??w uczniom i studentom,
 22. Stanowienie przepis??w powszechnie obowiązujących na obszarze Gminy w granicach ustawowego upoważnienia,
 23. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady

 

Ilość odwiedzin: 54235
Nazwa dokumentu: Rada Miejska
Skrócony opis: Dane teleadresowe, skład i kompetencje Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Waśkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waśkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2014-12-29 11:54:00
Data udostępnienia informacji: 2014-12-29 11:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-29 15:57:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner