logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
minus Konkursy
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w dziedzinach
   minus Konkurs ofert - Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie
   minus Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w określonych dziedzinach
   minus Ogłoszenie konkursu ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej
   minus Ogłoszenie konkursu na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej
   minus Burmistrz Węgorzewa ogłasza konkurs ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
   minus Ogłoszenie konkursu ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
   minus Ogłoszenie konkurs ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej w zakresie Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Burmistrz Węgorzewa

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w następujących dziedzinach:

 I.            Rodzaj zadań i wysokość środk??w publicznych

 1.      Zadanie z zakresu – Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej. Kwota na realizację w/w zadania w projekcie budżetu na rok 2016 wynosi 12.000 zł

2.      Zadanie z zakresu – Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku
Kwota na realizację w/w zadania w projekcie budżetu na rok 2016 wynosi 16.000 zł

3.      Zadanie z zakresu – Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej
Kwota na realizację w/w zadania w projekcie budżetu na rok 2016 wynosi 14.000 zł

4.      Zlecanie realizacji w/w zadań publicznych może mieć formę:

a)      powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

b)      wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

5.      Kwoty wskazane w pkt. od 1 do 3 mogą ulec zmianie zgodnie z uchwałą budżetową na rok
2016, kt??ra zostanie uchwalona przez Radę Miejską Węgorzewa.

6.      Środki przeznaczone na realizacje zadań w roku 2016 wskazane w pkt. od 1 do 3 mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizacje zadań przez organizacje pozarządowe z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

II.            Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3.

1.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2015 roku do godz. 15.00 oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) listownie (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres tut. Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo lub osobiście w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dotację w zakresie – tytuł zadania”.  Wzory druk??w ofert dostępne są na stronie internetowej BIP w zakładce „Organizacje Pozarządowe” - http://gmina.wegorzewo.sisco.info/?id=1312

2.      Do oferty należy dołączyć:

a)      kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.         Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

b)      pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

3.      Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wsp??lnie mogą złożyć ofertę wsp??lną.

4.      Oferta wsp??lna wskazuje:

a)      jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczeg??lne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie

b)      spos??b reprezentacji podmiot??w, o kt??rych mowa w pkt 3, wobec organu administracji publicznej.

5.      Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizacje zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

6.      Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie składające ofertę wsp??lną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o kt??rych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

7.      Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, na obowiązujących drukach, kompletnie i prawidłowo wypełnione.

8.      W przypadku stwierdzenia przez Zesp??ł brak??w formalnych (usuwalnych) oferty, Zesp??ł Opiniujący może wezwać oferenta do ich uzupełnienia, w terminie 3 dni pod rygorem odrzucenia oferty

9.      Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest r??wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

10.  Burmistrz Węgorzewa może odm??wić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

a)      rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b)      zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną

lub finansową oferenta

11.  Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

12.  Zadanie winno być zrealizowane do 31 grudnia 2016 roku.

III.            Kryteria i tryb wyboru oferty

1.      Przyjmuję się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

1)      merytoryczne:

  • rzetelność przedstawionego opisu zadania, w tym jego charakterystyki, potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania oraz grupy adresat??w
  • rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczeg??lnych działań w zakresie realizacji zadania
  • możliwość i jakość wykonania zadania i kwalifikacje os??b, przy udziale, kt??rych organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne. Realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem następujących oczekiwań dotyczących poszczeg??lnych zadań

a)      Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej (usługi opiekuńcze nad osobami obłożnie chorymi na terenie gminy Węgorzewo), działania na rzecz os??b niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia.

b)      Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku (oferta wypoczynku, warunki bytowe, rodzaj prowadzonych zajęć)

c)      Propagowanie wśr??d dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej(upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Węgorzewo).

2)      finansowe:

a)      kalkulację koszt??w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego  zadania;

b)      udział środk??w finansowych własnych lub środk??w pochodzących z innych źr??deł na realizację  zadania publicznego;

3)      organizacyjne:

a)      planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członk??w;

b)      analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiot??w wymienionych w art. 3 ust. 3, kt??re w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz spos??b rozliczenia otrzymanych na ten cel środk??w.

c)      ocena realizacji podobnych projekt??w ew. liczba wcześniejszych edycji projekt??w, liczba adresat??w zadania rzetelności i terminowości wykonania i rozliczania innych zadań finansowych z budżetu samorządu gminy

2.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2015 roku o godz. 12.00 w Sali narad (II piętro) Urzędu
 Miejskiego.

3.      Złożone oferty zostaną przekazane do zaopiniowania Zespołowi opiniującemu.

4.      Zesp??ł opiniujący opiniuje oferty i przedstawia Burmistrzowi Węgorzewa propozycje do przyznania dotacji.

5.      Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Węgorzewa do 30 dni od daty otwarcia oferty. W przypadku dużej ilości ofert podlegających uzupełnieniu termin ten może zostać przedłużony.

6.      Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowie udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuj od nich odwołanie.

7.      Wyniki konkursu przestawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, i na stronie internetowej BIP.

IV.            Warunki Realizacji zadania publicznego

1.    Szczeg??łowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Węgorzewo, a oferentem, kt??rego oferta została wybrana.

2.    Oferent zobowiązany jest do:

a) zaktualizowania opisu działań, harmonogramu i kosztorysu – w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

b) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym mową.

3.    W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

V.            Informacja o zrealizowanych przez Burmistrza Węgorzewa zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczeg??lnym uwzględnieniem wysokości dotacji za rok budżetowy 2015.

1.  Zadanie z zakresu – Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży

  • kwota przeznaczona na realizację zadania w roku budżetowym 2015 wyniosła 54.000 zł;

2.     Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej

  • kwota przeznaczona na realizację zadania w roku budżetowym 2015 wyniosła 12.000 zł:

3.     Kultura i sztuka - Organizacja og??lno dostępnych imprez artystycznych

  • kota przeznaczona na realizację zadania w roku budżetowym 2015 wyniosła 10.000 zł

4.     Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku

  • kwota przeznaczona na realizację zadania w roku budżetowym 2015 wyniosła 15.000 zł

5.     Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej

  • kwota przeznaczona na realizację zadania w roku budżetowym 2015 wyniosła  14.000 zł

VI.            Postanowienia końcowe

1.      Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

a)      wyodrębnienia w ewidencji księgowej środk??w otrzymanych na realizację umowy;

b)      dostarczenia na wezwanie Burmistrza Węgorzewa oryginał??w dokument??w (faktur, rachunk??w) oraz dokumentacji, o kt??rej mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

c)      przedłożenia zatwierdzonego sprawozdania, gdy w 2015 roku podmiot, oferent zgodnie z umową realizował zadanie publiczne zlecone przez Gminę Węgorzewo na podstawie umowy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.)

2.      Środki przeznaczone na realizację zadań w roku 2016 wskazane w rozdziale I w pkt. od 1 do 3 mogą ulec zmianie w przypadku, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza, Zespołu Opiniującego lub zostanie podjęta decyzja o wsparciu części zadania lub poszczeg??lnych pozycji z kosztorysu.

 

BURMISTRZ WĘGORZEWA

Krzysztof Piwowarczyk

Ilość odwiedzin: 1395
Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
Skrócony opis: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w następujących dziedzinach.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Fil
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Abramowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2015-11-25 16:03:26
Data udostępnienia informacji: 2015-11-25 16:03:26
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-25 16:27:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner