logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


O G Ł O S Z E N I E
B U R M I S T R Z A  WĘGORZEWA

o naborze wniosk??w na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrob??w zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo na lata 2016-2032

Wojew??dzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkursowy tryb naboru wniosk??w o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrob??w zawierających azbest na terenie wojew??dztwa warmińsko-mazurskiego.

Gmina Węgorzewo planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu w imieniu zainteresowanych mieszkańc??w i przedsiębiorc??w, kt??rzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrob??w zawierających azbest na terenie miasta i gminy Węgorzewo.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% całości koszt??w ze środk??w Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ze środk??w Wojew??dzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Posiadacz nieruchomości będzie obowiązany do pokrycia min. 15% koszt??w całości zadania wynikającego z umowy.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrob??w zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie posiadacza nieruchomości.

Planowany termin realizacji zadania lipiec - październik 2016 r.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nab??r wniosk??w o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrob??w zawierających azbest z terenu miasta i gminy Węgorzewo.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 lutego 2016 r.  do dnia 19 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, na formularzu, kt??ry można pobrać w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie (pok. 36, I piętro) lub ze strony internetowej www.wegorzewo.pl.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane i będą zwracane wnioskodawcom. Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie kompletnego wniosku.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Węgorzewo przez Wojew??dzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie - pok. 36, tel. (87) 427 54 36.

Zapraszamy do składania wniosk??w

Ilość odwiedzin: 2611
Nazwa dokumentu: Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
Skrócony opis: Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo na lata 2016-2032
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Wojnowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Wojnowska
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-28 08:41:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-28 08:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-28 11:24:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner