logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
minus Urząd Miejski
   minus Regulamin organizacyjny Urzędu
   plus Oświadczenia majątkowe
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ADMINISTRACJA > Urząd Miejski

Spis dokumentów:
1. Regulamin organizacyjny Urzędu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Węgorzewie
2. Oświadczenia majątkowe
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną ...

Urząd Miejski

11-600 Węgorzewo

ul. Zamkowa 3

tel. centrala 0 87 427-54-00

fax 0 87 427-54-01

e-mail um@wegorzewo.pl

NIP Urzędu 845-10-01-431

REGON: 000524476

Urząd Miejski jest czynny:

w poniedziałki w godz. 800 - 1600

od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530

Kasa Urzędu jest czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400

 

Burmistrz Krzysztof Piwowarczyk 874275439
Zastępca Burmistrza Andrzej Lachowicz 874275440
Sekretarz Andrzej Fil 874275441

 

Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału Andrzej Fil pok??j 41 874275441
Zastępca Naczelnika Renata Rogala pok??j 08 874275408
Ds. kadr i obsługi kancelaryjno-technicznej Grażyna Sajewicz pok??j 07 874275407
Sekretariat urzędu Anna Sobolewska piętro I 874275400
Ds. dowod??w osobistych Małgorzata Brodowska pok??j 11 874275420
Ds. ewidencji ludności Maria Chaciej pok??j 11 874275421
Ds. informatyki Bartosz Romatowski pok??j 56 874275456
  Janusz Słodkiewicz pok??j 56 874275456
Ds. kancelaryjno technicznych Barbara Wus pok??j 06 874275406
Ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu i usług Edward Tylenda pok??j 06 874275406
Ds. Biura Rady Anna Waśkiewicz pok??j 54 874275454
Ds. kancelaryjno technicznych Danuta Abramowicz pok??j 43 874275443
Ds. obsługi klienta Ewa Bartosz pok??j 01 874275422


 Wydział Finansowy

Skarbnik Gminy Danuta Michałowska pok??j 32 874275432
Zastępca Skarbnika Gminy Renata Melzer pok??j 26 874275426
Ds. księgowości Walentyna Żerucha pok??j 31 874275431
  Agnieszka Burak pok??j 26 874275426
  Piotr Taranko pok??j 31 874275431
  Halina Szpot pok??j 30 874275430
  Małgorzata Pietrasz pok??j 30 874275430
Ds. obsługi kasowej Izabela Dołęga pok??j 29 874275429
Ds. wymiaru podatk??w Paweł Kacprzak pok??j 33 874275433
Ds. wymiaru podatk??w Katarzyna Kołaszewska pok??j 33 874275433
Ds. księgowości podatkowej Henryka Godlewska pok??j 27 874275427
  Marta Noga pok??j 27 874275427

 

Wydział Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Naczelnik Wydziału Jacek Rutkowski pok??j 18 874275418
Ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa Danuta Prystasz pok??j 14 874275414
  Daria Łucaś pok??j 14 874275414
Ds. gospodarki ziemią Ewa Gordziewicz pok??j 19 874275419

Biuro Planowania Przestrzennego

Ds. planowania Ewelina Serkis pok??j 21 874275411
Ds. planowania Marta Klimczuk pok??j 21 874275411

 

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Naczelnik Wydziału Robert Kozian pok??j 42 874275442
Zastępca Naczelnika Grzegorz Lewtak pok??j 42 874275442
Ds. Zam??wień publicznych Grażyna Stępniak pok??j 35 874275435
  Sylwia Kobielska pok??j 37 874275437
Ds. infrastruktury Wiesław Ziniewicz pok??j 44 874275444
  Iwona Kowalczyk pok??j 44 874275444
Ds. funduszy unijnych Agnieszka Chodań pok??j 37 874275437

 

Biuro Prawne

Radca Prawny

Żanetta Jania

pok??j 25 874275425
Gł??wny specjalista

Monika Szypulewska

pok??j 25 874275425

 

Biuro Promocji

Barbara Białobrzeska

 Bulwar Loir-et-Cher 4, 11-600 Węgorzewo 874274009
Anna Styrańczak    

 

Biuro Ochrony Środowiska

Karolina Kładko

pok??j 36 874275436

Ewa Wojnowska

pok??j 36 874275436

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Anna Opałka-Węda

pok??j 09 874275409
Zastępca kierownika Małgorzata Brodowska pok??j 11 874275420

 Biuro Ewidencji Ludności i Dowod??w Osobistych

Ds. dowod??w osobistych Małgorzata Brodowska pok??j 11 874275420
Ds. ewidencji ludności Maria Chaciej pok??j 11 874275421

Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Norbert Bejnarowicz

pok??j 46

874275447

e-mail:

obronacywilna@umw.internetdsl.pl

 

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Halina Hejka

pok??j 59

874275459

e-mail:

halinahejka@umw.internetdsl.pl

 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problem??w Alkoholowych

Edward Tylenda

pok??j 06

874275406

e-mail:

edwardtylenda@umw.internetdsl.pl

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Bartosz Romatowski pok??j 57 874275456

e-mail:

informatyk@wegorzewo.pl


 

Urząd Miejski w Węgorzewie działa na podstawie:

1.Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z p??źniejszymi zmianami).
2. Statutu Gminy Węgorzewo.
3. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
i realizuje zadania:

  • własne gminy określone w ustawach i aktach wykonawczych do nich, Statucie oraz uchwałach Rady Miejskiej w Węgorzewie i zarządzeniach Burmistrza,
  • zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczeg??łowych,
  • zlecone wykonywane na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 

Ilość odwiedzin: 166658
Nazwa dokumentu: Urząd Miejski
Skrócony opis: dane teleadresowe, pracownicy, telefony
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Fil
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Fil
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-02 09:34:31
Data udostępnienia informacji: 2012-07-02 09:34:31
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-01 09:38:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner