logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2014 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2011 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2004 r.
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Podatki i opłaty w roku 2009

Na sesji Rady Miejskiej podjęte zostały uchwały określające wysokość opłat i podatk??w gminnych na rok 2009.

Dzienna stawka opłaty miejscowej wynosi:
- 0,90 złotych od dzieci i młodzieży uczącej się oraz emeryt??w i rencist??w,
- 1,78 złotych od pozostałych os??b.

Jest ona płatna z g??ry za cały okres planowanego pobytu. Nie pobiera się tej opłaty od mieszkańc??w zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Węgorzewo. Poboru opłaty dokonują podmioty gospodarcze prowadzące obsługę ruchu turystycznego w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, na campingach, kwaterach prywatnych, w portach i przystaniach jachtowych.

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości jak niżej przy sprzedaży:

• z wiaty zadaszonej - 14,00 zł
• z ławy niezadaszonej - 10,00 zł
• w miejscach pozostałych, zajętych przez towar handlującego – 8,00zł
• z przyczepy gastronomiczno - handlowej 21,00 zł
• z przyczepy samochodowej - 9,00 zł
• z pojazd??w:
- w??z konny, ciągnik rolniczy - 7,00 zł
- ciągnik rolniczy z przyczepą - 16,00 zł
- samoch??d osobowy - 7,00 zł
- samochodowych do 2,5 tony - 21,00 zł
- samochodowych powyżej 2,5 tony - 29,00 zł
• dla handlujących z ręki, kosza, wiadra - 3,30 zł.

Pob??r opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. przedstawia się następująco:

od grunt??w:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na spos??b zakwalifikowania w ewidencji grunt??w i budynk??w od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł
• pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,90 zł
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,15 zł

od budynk??w lub ich części:
• mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,57 zł
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynk??w mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 18,71 zł
• zajętych na hotele, motele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe oraz inne obiekty, w kt??rych są świadczone usługi hotelarskie, spełniające warunki ustawy o usługach turystycznych i posiadające wpis do ewidencji właściwego organu od 1m2 powierzchni użytkowej - 18,09 zł
• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,24zł
• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,01 zł
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,64 zł

od budowli, od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2%

Z podatku od nieruchomości zwolnione są pomieszczenia zajęte na świetlice wiejskie oraz budynki gospodarcze, kt??re pozostały po przekazaniu lub sprzedaży gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę lub rentę, niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacje sporządzono na podstawie Uchwał Nr XVI/114/2007, Nr XVI/115/2007, XXX/226/2008, Rady Miejskiej w Węgorzewie.

 

Podatek rolny za rok podatkowy 2009

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.)

Podatek rolny za rok podatkowy 2009 wynosi:

1. Dla grunt??w gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego grunt??w, r??wnowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, kt??ry ogłasza komunikatem prezes GUS.
2. Dla pozostałych grunt??w od 1 ha fizycznego grunt??w r??wnowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, kt??ry ogłasza komunikatem prezes GUS.

Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartał??w 2008 r. wynosi 55,80 zł
(M.P. Nr 81 poz. 717 z 2008 r.)
Rada Miejska na podstawie uchwały nr XXXII/256/2008 z dnia 30.12.2008 obniżyła ceny żyta do podatku do kwoty 48,00 zł, a zatem w 2009 r. podatek rolny wynosi 120,00 zł na terenie gminy Węgorzewo.

Zatem w 2009 r. podatek rolny wynosi:

Ad 1. - 120,00 zł.
Ad 2. - 240,00 zł.

 

Podatek leśny w 2009 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682)

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, r??wnowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Dla las??w ochronnych oraz las??w wchodzących w skład rezerwat??w przyrody i park??w narodowych stawka podatku leśnego, o kt??rej mowa w ust. 1, ulega obniżeniu
o 50%.

Średnią cenę sprzedaży drewna, o kt??rej mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu
Prezesa GUS.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za okres pierwsze trzy kwartały 2008 r. wyniosła 152,53 zł. ( M.P. Nr 81 poz. 718 z 2008 r.)

Rada Miejska Węgorzewa nie obniżyła ceny drewna do podatku, zatem w 2009 r. podatek leśny wynosi 33,5566 zł na terenie gminy Węgorzewo.

 

Podatek od środk??w transportowych w 2009 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm.)

Podatek od środk??w transportowych w 2009 r. wynosi:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 704 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.175 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.410 zł


2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej r??wnej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 nie mniej niż

 mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za r??wnoważne

 inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

868

1.215

13

14

1.215

1.650

14

15

1.650

1.856

15

 

1.856

2.084

Trzy osie

12

17

1.215

1.390

17

19

1.390

1.738

19

21

1.738

2.084

21

23

2.084

2.258

23

25

2.258

2.606

25

 

2.258

2.606

Cztery osie i więcej

12

25

2.084

2.170

25

27

2.170

2.345

27

29

2.345

2.691

29

31

2.691

2.691

31

 

2.691

2.691

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazd??w od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.148 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazd??w r??wnej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazd??w: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

 mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za r??wnoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.042

1.148

18

25

1.215

1.302

25

31

1.390

1.476

31

 

2.064

2.080

Trzy osie

12

40

1.997

2.080

40

 

2.080

2.691

5. Od przyczepy i naczepy, kt??re łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

416 zł

6. Od przyczepy i naczepy, kt??re łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą r??wną lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazd??w: naczepa /przyczepa/ + pojazd silnikowy                 (w tonach)

 Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za r??wnoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

348

416

18

25

433

504

25

 

504

904

Dwie osie

12

28

348

504

28

33

989

1.354

33

38

1.354

1.645

38

 

1.645

2.080

Trzy osie i więcej

12

38

1.093

1.527

38

 

1.527

2.080


7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 974 zł
b) r??wnej lub wyższej niż 30 miejsc 1.093 zł

Informacje sporządzono na podstawie uchwały Nr XXX/227/2008 r.
 

Ilość odwiedzin: 1658
Nazwa dokumentu: Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
Skrócony opis: Podatki i opłaty obowiązujące w 2009 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Stankiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Stankiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-08 11:17:10
Data udostępnienia informacji: 2009-01-08 11:17:10
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-05 22:41:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner