logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2014 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2013 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2011 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2010 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2007 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2006 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
   minus Podatki i opłaty lokalne w 2004 r.
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Podatki i opłaty  w roku 2005


26 listopada 2004 r. na sesji Rady Miejskiej podjęte zostały uchwały określające wysokość opłat i podatk??w gminnych na rok 2005.

Dzienna stawka opłaty miejscowej wynosi:
- 0,80 złotych od dzieci i młodzieży uczącej się oraz emeryt??w i rencist??w,
- 1,60 złotych od pozostałych os??b.

Jest ona płatna z g??ry za cały okres planowanego pobytu. Nie pobiera się tej płaty od mieszkańc??w zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Węgorzewo. Poboru opłaty dokonują podmioty gospodarcze prowadzące obsługę ruchu turystycznego w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, na campingach, kwaterach prywatnych, w portach i przystaniach jachtowych.

Stawkę podatku od posiadania ps??w ustalono w wysokości 25,00 zł rocznie od każdego psa. Jest on płatny bez wezwania do 28 lutego roku podatkowego, a za nabyte po tej dacie – w terminie 14 dni od daty nabycia. Wpłaty mogą być dokonywane na rachunek gminy za pośrednictwem PKO BP w Węgorzewie, urzęd??w pocztowych, w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, a także w drodze inkasa. Poboru podatku w drodze inkasa dokonują sołtysi. Ustala się prowizję w wysokości 10% za pob??r podatku w drodze inkasa.

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości jak niżej przy sprzedaży:

 • z wiaty zadaszonej - 16,70 zł
 • z ławy niezadaszonej za 1 mb - 4,90 zł
 • w miejscach pozostałych, zajętych przez towar handlującego - do 1 m2 - 3,30 zł
  za każdy następny rozpoczęty 1 m2 - 3,30 zł
 • z przyczepy gastronomiczne - handlowej 18,60 zł
 • z przyczepy samochodowej - 7,70 zł
 • z pojazd??w:
  - w??z konny, ciągnik - 6,20 zł
  - ciągnik z przyczepą - 13,70 zł
  - samoch??d osobowy - 6,20 zł
  - samochodowych do 2,5 tony - 18,60 zł
  - samochodowych powyżej 2,5 tony - 25,00 zł
 • dla handlujących z ręki, kosza, wiadra - 2,80 zł.

Pob??r opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. przedstawia się następująco:

od grunt??w:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na spos??b zakwalifikowania w ewidencji grunt??w i budynk??w od 1 m2 powierzchni - 0,50 zł
 •  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,52 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  od 1 m2 powierzchni - 0,11 zł

od budynk??w lub ich części:
 

 • mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,47 zł
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynk??w mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 15,40 zł
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,27 zł
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,61 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,90 zł

od budowli, od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7  - 2%

 

Z podatku od nieruchomości zwolnione są pomieszczenia zajęte na świetlice wiejskie oraz budynki gospodarcze pozostawione byłym rolnikom po przekazaniu lub sprzedaży gospodarstwa rolnego, a będące nadal ich własnością, nie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacje sporządzono na podstawie Uchwał Nr XVIII/129/2003, Nr XVIII/130/2003, Nr XXXI/220/2004, Nr XXXI/218/2004 Rady Miejskiej w Węgorzewie.

 

 

 


Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 ze zm.)


Podatek rolny za rok podatkowy 2005 wynosi:

 

1. Dla grunt??w gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego grunt??w, r??wnowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, kt??ry ogłasza komunikatem prezes GUS.
2. Dla pozostałych grunt??w od 1 ha fizycznego grunt??w r??wnowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, kt??ry ogłasza komunikatem prezes GUS.

 Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartał??w 2004 r. wynosi 37,67 zł. (M. P. Nr 43 poz. 765 z 2004 r.).
 Rada Miejska Węgorzewa nie obniżyła ceny żyta do podatku, zatem w 2005 r. podatek rolny wynosi na terenie gminy Węgorzewo:

Ad 1. - 94,175 zł.
Ad 2. - 188,35 zł.

 

 

 
Podatek leśny

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682)


Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, r??wnowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Dla las??w ochronnych oraz las??w wchodzących w skład rezerwat??w przyrody
i park??w narodowych stawka podatku leśnego, o kt??rej mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.
Średnią cenę sprzedaży drewna, o kt??rej mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS.
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za okres pierwsze trzy kwartały 2004 r. wyniosła 120,40 zł. ( M.P. Nr 44 poz. 781 z 2004 r.)
Rada Miejska Węgorzewa nie obniżyła ceny drewna do podatku, zatem w 2005 r. podatek leśny wynosi 26,488 zł na terenie gminy Węgorzewo.

Ilość odwiedzin: 1673
Nazwa dokumentu: Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
Skrócony opis: Podatki i opłaty obowiązujące w 2005 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Stankiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Stankiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2004-12-28 11:15:25
Data udostępnienia informacji: 2004-12-28 11:15:25
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-05 22:35:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner