logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   minus Informacja - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   minus Obwieszczenia Burmistrza Węgorzewa
      minus Obwieszczenie Burmistrza 14.10.2005
      minus Obwieszczenie Burmistrza 14.11.2005
      minus Obwieszczenie Burmistrza 12.01.2006
      minus Obwieszczenie Burmistrza 16.01.2006
      minus Obwieszczenie Burmistrza 27.02.2006
      minus Obwieszczenie Burmistrza 20.03.2005
      minus Obwieszczenie Burmistrza 20.03.2005
      minus Obwieszczenie Burmistrza 12.06.2006
      minus Obwieszczenie Burmistrza 12.06.2006
      minus Obwieszczenie Burmistrza
      minus Obwieszczenie Burmistrza
      minus Obwieszczenie Burmistrza
      minus Obwieszczenie Burmistrza
      minus Ogłoszenie
      minus Ogloszenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Obwieszczenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Ogłoszenie
      minus Obwieszczenie
      minus Informacja
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie Burmistrza 14.10.2005
2. Obwieszczenie Burmistrza 14.11.2005
3. Obwieszczenie Burmistrza 12.01.2006
4. Obwieszczenie Burmistrza 16.01.2006
5. Obwieszczenie Burmistrza 27.02.2006
6. Obwieszczenie Burmistrza 20.03.2005
7. Obwieszczenie Burmistrza 20.03.2005
8. Obwieszczenie Burmistrza 12.06.2006
9. Obwieszczenie Burmistrza 12.06.2006
10. Obwieszczenie Burmistrza
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
11. Obwieszczenie Burmistrza
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
12. Obwieszczenie Burmistrza
13. Obwieszczenie Burmistrza
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
14. Ogłoszenie
Ogłoszenie o podjęciu decyzji oraz o umieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych
15. Ogloszenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
16. Obwieszczenie
sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa zbiornika na gnojowicę
17. Obwieszczenie
decyzjia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 16 obręb 9 Kalskie nowiny oraz na działce nr 32 obręb 02 Węgorzewo
18. Obwieszczenie
postanowienie w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego oraz ul. Smętka
19. obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
20. Obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
21. Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego i ul. Smętka
22. Obwieszczenie
o rozpoczęciu procedury udziału społeczenstwa dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie chlewni na terenie istniejącego Gospodarstwa Rolno - Hodowlanego w miejscowości Trygort, na działce o nr e
23. Obwieszczenie
postanowienie w sprawie potrzeby sorzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
24. Obwieszczenie
o uzyskanych postanowieniach uzgadniajacych warunki reazlizacji przedsięwziecia (kanalizacja sanitarna ul. 11 - go Listopada i ul. Rolna)
25. Obwieszczenie
o rozpoczeciu procedury udziału społeczeństwa
26. Obwieszczenie
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
27. Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie chlewni w miejscowości Trygort
28. Obwieszczenie
o Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
29. Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację rzedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego w miejscowości Stulichy
30. Obwieszczenie
o podjetej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej
31. Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania
32. Ogłoszenie
o postanowieniu
33. Obwieszczenie
o sporządzonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsiewzięcia polegającego na budowie dwóch budynków do chowu kurcząt w miejscowości Czerwony Dwór.
34. Ogłoszenie
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
35. Ogłoszenie
o rozpoczęciu procedury udziały społeczeństwa
36. Ogłoszenie
Wszczęcie postepowaniapostępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 650.
37. Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia w sprawie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 650
38. Informacja
w sprawie dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenia Burmistrza Węgorzewa zostały przeniesione do działu Informacje Obwieszczenia

Ilość odwiedzin: 2742
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia Burmistrza Węgorzewa
Skrócony opis: dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Fil
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Fil
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2005-10-11 08:35:08
Data udostępnienia informacji: 2005-10-11 08:35:08
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-15 10:26:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner