logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Informacje

Spis dokumentów:
1. Informacja przyznaniu dofinansowania
Informacja przyznaniu dofinansowania na zadania własne Gminy ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu
2. Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadania własne Gminy
3. Zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi
4. Nowe wzory ofert i sprawozdań z dotacji
5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 lutego 2011 na realizację zadań publicznych w 2011 roku (I etap)
6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 lutego 2011 na realizację zadań publicznych w 2011 roku (II etap)
7. Informacja o rozstrzygnięciu II etapu konkursu ofert na zadanie własne Gminy: Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport
8. Zaproszenie do konsultacji "PROGRAMU WSPÓŁPRACY" z organizacjami pozarządowymi
Burmistrz Węgorzewa ogłasza konsultacje, "PROGRAMU WSPÓŁPRACY" Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
9. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za 2010 rok
10. Protokół z konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
11. Informacja o wynikach konkursu z dnia 18.01.2012
12. Zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu opieki nad zwierzętami"
13. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za 2011 rok
14. Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadania własne Gminy
15. Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadania własne Gminy
16. Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy - "Bonu Pastor"
17. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z dnia 19.09.2012 r.
18. Burmistrz Węgorzewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjno – konsultacyjne
19. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 15.02.2013 r. na zadania własne Gminy
20. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za 2012 rok
21. Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy z dnia 17.06.2013 roku
22. Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy dla Cywilno – Wojskowego Klubu Sportowego VĘGORIA
23. Zaproszenie do konsultacji "PROGRAMU WSPÓŁPRACY" z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
24. Zaproszenie do konsultacji ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Węgorzewo na 2014 rok
25. Protokół z konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
26. Protokół z konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
27. Konsultacje w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu Opiniującego
28. Konsultacje w sprawie Projektu Zarządzenia
29. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24.01.2014 r. na zadania własne Gminy
30. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.02.2014 r.
31. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24.04.2014 r.
32. Zaproszenie do konsultacji ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Węgorzewo na 2015 rok
33. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów na spotkanie informacyjno – konsultacyjne
34. Komunikat o możliwości składania uwag do oferty
35. Informacja "Kandydaci do udziału w pracach zespołu opiniującego"
Zaproszenie organizacji pozarządowych do wskazywania osób, które będą brały udział w pracach zespołu opiniującego
36. Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy
37. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14.01.2015 r. na zadania własne Gminy
38. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14.01.2015 r. na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej
39. Komunikat o możliwości składania uwag do oferty
Komunikat o możliwości składania uwag do oferty wsparcia finansowego Związkowi Harcerstwa Polskiego
40. Informacja o przyznaniu dofinansowania
Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy dla Związku Harcerstwa Polskiego w Węgorzewie
41. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów na spotkanie informacyjno – konsultacyjne
42. Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 25 marca 2015. przez Burmistrz Węgorzewa
43. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.
44. Zaproszenie do konsultacji ,,ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY” Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
45. Komunikat o możliwości składania uwag do oferty
46. Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy
47. Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi
48. Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 29.10.2015
Informacja o rozstrzygnięciu konkurs ogłoszonego w dniu 29.10.2015. przez Burmistrz Węgorzewa
49. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie: "Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie"
50. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2016 roku
51. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 09.02.2016 r. na realizację zadań publicznych w 2016 roku
52. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 12 kwietnia 2016 r.
53. Komunikat o możliwości składania uwag do oferty
Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Fundacji ,,Dziedzictwo Nasze” na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wakacje na dworcu - 2016
54. Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy
Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"
55. Komunikat o możliwości składania uwag do oferty
Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Fundacji Dziedzictwo Nasze na realizację zadania publicznego pod tytułem: "POLONIJNE SPOTKANIE POKOLEŃ - 2016"
56. Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy ,,Kultura i sztuka - Organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych
Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy: Kultura i sztuka - Organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych
57. Komunikat o możliwości składania uwag do oferty
Komunikat o możliwości składania uwag do oferty ,,Bonus Pastor” na realizację zadania publicznego pod tytułem: XXII ZLOT JACHTÓW "NIEDŻWIEDZIE MIĘSO" - KONTYNUACJA
58. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 09.08.2016 r
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 09.08.2016 r. na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej w zakresie: Organizowanie zawodów sportowych ...
59. Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej

Ilość odwiedzin: 16739
Nazwa dokumentu: Informacje
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Fil
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Abramowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2006-05-09 21:08:56
Data udostępnienia informacji: 2006-05-09 21:08:56
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-17 09:15:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner