logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY > Węgorzewskie Centrum Kultury

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie
ul. Gen. J. Bema 14, 11-600 Węgorzewo
Tel./fax +48 87 4272641, tel. +48 87 4275869
e-mail:
wck@wegorzewo.pl

www.wck.wegorzewo.pl

 


 

Węgorzewskie Centrum Kultury czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00
W soboty i niedziele według potrzeb.
Sekretariat i kadry czynne od 9:00 – 15:00

Pracownicy i instruktorzy Węgorzewskiego Centrum Kultury:

Mirosław Błudzień – Dyrektor
Maria Kondraciuk – starszy księgowy
Irena Paluszkiewicz – starszy referent ds. administracyjnych
Iwona Chalimoniuk – specjalista ds. obsługi technicznej
Andrzej Puszko – konserwator-portier
Ryszard Pisowacki – inspektor BHP
Ewa Roch –instruktor ds. plastyki i grafiki
Marta Korbus – instruktor ds. imprez
Katarzyna Rakowska – instruktor ds. tańca
Tomasz Jewuła – instruktor ds. nagłośnienia i obsługi urządzeń nagłaśniających
Volodymyr Deneka – instruktor tańca ludowego
Alicja Pączkowska – specjalista ds. Akademii Małolatka
Marta Niedzi??łka – instruktor ds. teatralnych
Leszek Drozd – instruktor ds. fotografii cyfrowej

Helena Błudzień – instruktor ds. kształcenia głosu, nauki gry na fortepianie, dyrygent Ch??ru MODERATO
Mirosław Gostomski – instruktor nauki gry na instrumentach dętych blaszanych
Zbigniew Sobociński – instruktor nauki gry na instrumentach dętych drewnianych
Dariusz Leczycki – instruktor gry na gitarze
Igor Hula – instruktor gry na akordeonie i śpiewu w Studio Wokalnym
Krzysztof Bielaszka – kapelmistrz Orkiestry Dętej

Roman Chomicz – starszy instruktor ds. informacji turystycznej
Krystyna Matusewicz - instruktor ds. informacji turystycznej

WĘGORZEWSKA AKADEMIA MUZYKI

WAM działa od września 2007 roku. Celem edukacyjnym jej poszczeg??lnych sekcji jest nauczenie podstaw gry na instrumentach (dętych blaszanych, dętych drewnianych, akordeonie i gitarze klasycznej),rozwijanie umiejętności interpretacyjnych i samodzielnego muzykowania, by w przyszłości uczestnicy mogli grać w r??żnego typu zespołach, akompaniować solistom, wzmacniać swoimi umiejętnościami zespoły działające w WCK i w regionie. Od marca 2009 roku WAM oferuje r??wnież naukę gry na fortepianie.
W Węgorzewskiej Akademii Muzyki odbywają się r??wnież zajęcia uzupełniające – z kształcenia słuchu i emisji głosu. Program nauczania obejmuje m.in. naukę nut, element??w muzyki, budowy gam, poznawania tonacji oraz podstawy historii muzyki oraz instrumentoznawstwa.
Słuchacze WAM występują dwa razy w roku w Dorocznym Koncercie, podczas kt??rego mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności.

ORKIESTRA DĘTA

Prowadzona jest nauka gry zespołowej. Rozwijana jest sprawność techniczna i intelektualna instrumentalist??w, kt??rzy są słuchaczami Węgorzewskiej Akademii Muzyki. Uczestnicy poznają r??żne style aranżacyjne. Orkiestra bierze udział w wielu imprezach kulturalnych i okolicznościowych organizowanych przez Węgorzewskie Centrum Kultury, a także w konkursach regionalnych, warsztatach i przeglądach.

STUDIO WOKALNE

Do Studia Wokalnego uczęszczają dzieci i młodzież. Zajęcia indywidualne odbywają się raz w tygodniu po 40 minut. Uczestnicy zajęć aktywnie uczą się operowania głosem na bazie repertuaru popowego. Zajęcia obejmują ćwiczenia z emisji głosu, dykcji, interpretacji utworu muzycznego, pracę nad wybranymi utworami.
Członkowie Studia występują na imprezach wewnętrznych i miejskich, w zależności od repertuaru - w duetach, tercetach, bądź tworzą zesp??ł.

CHÓR MODERATO

Ch??r ''Moderato'' to ch??r mieszany czterogłosowy, liczący 26 os??b. Pr??by całościowe odbywają się raz w tygodniu , a dodatkowo przeprowadzane są pr??by głosowe ( w wymiarze dw??ch godzin na każdy głos). W repertuarze zesp??ł posiada pieśni okolicznościowe, popularne, sakralne oraz kolędy i pastorałki.


ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od 5,5 do 17 lat. Zajęcia w grupach odbywają się dwa razy w tygodniu. W WCK działają zespoły SŁONECZKA, AMIR, DAYTAN i jedna bardziej zaawansowana istniejąca już od kilku lat - IMPULS.
Zajęcia taneczne dostosowane są do wieku i możliwości dzieci. Celem ich jest zainteresowanie uczestnik??w tańcem wsp??łczesnym, a także pokazanie r??żnorodności jego styl??w i odmian. Nauka obejmuje r??wnież: rytmikę, improwizację, podstawy tańca klasycznego.

ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „CZEREMOSZ”

Zesp??ł Tańca Ludowego „Czeremosz” (gł??wna grupa) liczy 40 os??b. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po trzy godziny. Przy Zespole działa grupa przygotowawcza licząca 15 os??b, zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po dwie godziny. Repertuar zespołu składa się z godzinnego programu tańc??w ukraińskich oraz ok. 40 min. tańc??w polskich (tj. Polonez, Krakowiak, Kujawiak, Oberek, Mazur, Warmińsko – Mazurska Suita )
Realizowane są Międzynarodowe Warsztaty Taneczne.


ZAJĘCIA PLASTYCZNE

W pracowni plastycznej działają dwie grupy dzieci, kt??re już wcześniej uczestniczyły w zajęciach oraz jedna grupa początkujących. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, realizowany jest program obejmujący plastykę użytkową w szerokim zakresie wikliniarstwo, ikebanę, decoupage, szycie maskotek ze skrawka, robienie kwiat??w z papieru i liści, wykonanie i ozdabianie odlew??w gipsowych, malowanie na szkle, rzeźbienie w glinie, wykonanie przestrzennych form np. figur zwierząt z masy solnej i masy papierowej, stroiki. Ponadto prowadzone są zajęcia zapoznające z podstawami technik rysunkowych i malarskich: szkic oł??wkiem i węglem, podstawy kompozycji i perspektywy, malowanie farbami akwarelowymi, akrylowymi, plakatowymi, temperą oraz olejnymi, wprowadzenie w techniki malarskie takie jak collage oraz frotaż.
W pracowni działa Grupa plastyczna IGREK – składająca się z os??b dorosłych.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 3 godziny zegarowe na zasadzie pracowni otwartej. W czasie tych spotkań realizowany jest program obejmujący wszystkie techniki rysunku i malarstwa w zależności od zainteresowań uczestnik??w.

AKADEMIA MAŁOLATKA

Zajęcia skierowane są do dzieci, kt??re nie chodzą do przedszkola. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu i trwają 2,5 godz. Dzieci zdobywaj wiedzę i umiejętności z szerokiego zakresu edukacji, np. kulturalno-estetycznej, przyrodniczej czy społecznej. Akademia Małolata umożliwia dziecku kontakt z r??wieśnikami, integrację w grupie, rozwijanie talent??w poprzez zajęcia dydaktyczne, rytmiczne, muzyczne, ruchowe i plastyczne. Dzieci uczestniczą w teatrzykach i imprezach organizowanych przez WCK oraz w przedstawieniach okazjonalnych organizowanych przez Akademię.

ZAJĘCIA TEATRALNE

Przy WCK działa Teatrzyk „W Kieszeni” i grupa teatralna „Na Chwilkę” oraz młodsza grupa teatralna. Zajęcia teatralne i recytatorskie odbywają się dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Grupy biorą udział w przygotowaniu i przedstawianiu jasełek w węgorzewskich parafiach i szkołach. Przygotowują r??żne przedstawienia tematyczne dla przedszkoli i szk??ł podstawowych. Biorą udział w wielu konkursach na szczeblu wojew??dzkim i odnoszą sukcesy.

ZAJĘCIA Z FOTOGRAFII CYFROWEJ

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Kierowane są przede wszystkim do młodzieży, kt??ra poznaje związki między fotografią cyfrową i analogową, pojęcia fotograficzne i funkcje aparaty cyfrowych, a także możliwości i ograniczenia sprzętu wpływające na jakość obrazowania, strukturę formalną obrazu fotograficznego, oraz własności wpływające na wartość estetyczną.

BIURO INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Celem działania Biura Informacji Turystycznej jest rozw??j rynku turystycznego na Mazurach poprzez informowanie i promowanie potencjału turystycznego Gminy i powiatu Węgorzewo – Gmin: Węgorzewo, Pozezdrze i Budry oraz prowadzenie ośrodka informacji turystycznej.
BIT zajmuje się m.in. obsługą turyst??w krajowych i zagranicznych, poradnictwem dla turyst??w indywidualnych i organizator??w wypoczynku, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, sprzedażą wydawnictw i pamiątek, a także aktywną wsp??łpracą z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie
kreowania lokalnego produktu turystycznego.

Pracownia akustyczna –prowadzi nagłaśnianie i realizację wydarzeń artystycznych i okolicznościowych, zar??wno własnych jak i zewnętrznych.

Klub Seniora
Przy WCK działa Klub Seniora, kt??ry zrzesza 128 emeryt??w i rencist??w. Celem Klubu jest organizowanie członkom spotkań i imprez kulturalno – oświatowych oraz rozrywkowych. Raz w roku seniorzy uroczyście obchodzą Światowy Dzień Inwalidy.

Sekcja Brydża Sportowego
Sekcja prowadzi statutową działalność w oparciu o trzy grupy szkoleniowe.
Pierwsza grupa – to uprawiająca brydż sportowy wyczynowo . Jest to 9-ciu zawodnik??w zarejestrowanych w PZBS jako Sekcja Brydża Sportowego Węgorzewskiego Centrum Kultury „VĘGORIA” / SBS WCK „ VĘGORIA”/. Drużyna ta zakończyła rozgrywki w II lidze na 14 pozycji, utrzymując się w II lidze.
Druga grupa- to miłośnicy brydża sportowego uprawiający brydż rekreacyjnie. Liczy ona 12 os??b uczestniczących systematycznie i kilka os??b sporadycznie. Spotkania odbywają się w piątki i są one jednocześnie treningiem dla pierwszej grupy.
Trzecia grupa – to młodzież początkująca, chcąca uczyć się grać w brydża. Spotkania odbywają się we wtorki.
 

Ilość odwiedzin: 34350
Nazwa dokumentu: Węgorzewskie Centrum Kultury
Skrócony opis: struktura i działalność, dane teleadresowe
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Mirosław Błudzień
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Błudzień
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-22 15:01:00
Data udostępnienia informacji: 2011-09-22 15:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-27 14:27:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner