logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (WERSJA ARCHIWALNA)
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
minus Rada Miejska
   minus Komisje Rady
   plus Oświadczenia majątkowe
minus Uchwały Rady Miejskiej
minus Burmistrz
minus Zarządzenia Burmistrza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Węgorzewo
plus Budżet Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo na lata 2004 - 2011
minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Węgorzewo na lata 2012 - 2032
minus Planu Rozwoju Lokalnego
minus Program Rozwoju Regionlnego
minus STATUT Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
minus Strategia rozwoju gminy "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
 WYBORY, REFERENDUM
plus WYBORY Samorządowe 2014
plus WYBORY Prezydenta RP 2015
plus REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 ADMINISTRACJA
plus Urząd Miejski
plus Sposób załatwiania spraw
plus Rejestry i Ewidencje
plus Wzory dokumentów
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 INFORMACJE
minus Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu
minus Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Węgorzewo
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa
minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie drogi nr 650
minus Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne
minus Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
minus Ogłoszenie - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wyniki - konsultacje społeczne WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – Strategia
minus Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków w 2014 r.
minus ISO 9001 Polityka jakości Urzędu Miejskiego
minus Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 roku
minus Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Janówko
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE GMINY
plus SOŁECTWA I OSIEDLA
minus Wykaz Jednostek Organizacyjnych podległych Burmistrzowi Węgorzewa
plus Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
minus Węgorzewskie Centrum Kultury
minus Gimnazjum w Węgorzewie
minus Szkoła Podstawowa Nr 1
minus Szkoła Podstawowa Nr 2
minus Szkoła Podstawowa w Perłach
minus Zespół Szkół w Radziejach
minus Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
minus Przedszkole Nr 1
minus Przedszkole Nr 2
minus Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
minus Ośrodek Sportu i Rekreacji
minus Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
minus Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
minus STRAŻ MIEJSKA w WĘGORZEWIE
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
minus Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i opon
minus Rejestr działalności regulowaniej
minus Ogłodzenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo
minus Informacje o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Informacje
plus Konkursy
minus Program współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi
minus Zasady współpracy samorzadu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi
minus Zespół Opiniujący
minus Wzory formularzy
plus Oferty złożone z pominięciem konkursu
 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. uzależnień
minus Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY w RODZINIE
minus Adresy instytucji oferujących pomoc w zakresie problemów dot. przemocy
minus Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013 - 2020
 INNE
minus Informacje nieudostępnione
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ORGANY WŁADZY > Rada Miejska

Rada Miejska w Węgorzewie

 

adres: 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Wierzchowski

pokój nr 53 (II piętro)

 tel. 87 427 – 54 – 53 

 

 przyjmuje interesantów w pokoju nr 53 (II piętro)

 w 1 i 3 poniedziaek każdego miesiąca

 w godz. 15:30 - 16:30

 

 

  Biuro Rady – pokój 54 (II piętro)

 

 Anna Waśkiewicz

 tel. 87 427-54-54

e–mail: rada@wegorzewo.pl 

 

 Radni Rady Miejskiej V kadencji (2006 – 2010)

L.p.

Imię Nazwisko

Funkcja

1 Tomasz Wierzchowski Przewodniczący Rady
2 Aleksander Iwaniuk Zastępca Przewodniczącego Rady
oraz Członek Komisji Spraw  Społecznych
3 Dymitr Pietrasz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
4 Andrzej Wojtowicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
5 Roman Chrząszcz Członek Komisji Rewizyjnej
6 Andrzej Wodzyński Członek Komisji Rewizyjnej
7 Janusz Urban Przewodniczący Komsji Gospodarczej
8 Andrzej Janulewicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej
9 Henryk Niedziółka Członek Komisji Gospodarczej
10 Artur Fiedosewicz Członek Komisji Gospodarczej
11 Danuta Czumaj Członek Komisji Gospodarczej
12 Tadeusz Karaźniewicz Członek komisji Gospodarczej
13 Dariusz Wasilewski Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
14 Ryszard Kodeniec Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych
15 Jakub Senderak Członek Komisji Spraw Społecznych

 

 Do wyłącznej właściwości Rady należą:

 

 

1) uchwalanie i zmiany statutu gminy,

2) uchwalanie statutu jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych,

3) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza Miasta, stanowienie o kierunkach  jego działania  oraz przyjmowanie sprawozdań z tej działalności,

4) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Burmistrza,

5) powoływanie i odwoływanie komisji dyscyplinarnej I i II instancji,

6) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu,

7) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

8) uchwalanie programów gospodarczych,

9) uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań określonych przez te jednostki,

10) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych przez odrębne ustawy,
11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 

 


a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, jeśli przepisy nie stanowią inaczej,

 


b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,

 


c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 


d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza  w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

 


f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji  oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

g)   tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich ,

 


h) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Gminy oraz wyposażenia ich w majątek,

 


i) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

 


j) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym.

 


k)  przyjmowanie lub odrzucanie spadków lub zapisów,

 

13) tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek,

14) określenie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązanie,

15) ustalanie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu  zbiorowego,

16) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z właściwymi organami oraz zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,

17) podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami, w tym uchwalanie Statutu Związku Gmin oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,

18)  podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi  i fundacjami,

19)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami

        lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

20)  podejmowanie uchwał w sprawach: herbu, flagi gminy, nazw ulic, placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

21) nadawanie honorowego obywatelstwa Węgorzewa,

22) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom,

23) stanowienie przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze Gminy w granicach ustawowego upoważnienia,

24) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady

Skrócony opis: Dane teleadresowe, skład i kompetencje Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Węgorzewie
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Romatowski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-23 18:54:34
Data udostępnienia informacji: 2003-06-23 18:54:34
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 11:48:52

Wersja do wydruku...

corner   corner